Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ : 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ : 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ :24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ : 22 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 29ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :30 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.