Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:49

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ :18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ : 19 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ :24ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :19 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :17 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :17 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.