Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ :33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ : 28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :32 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ :23 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 34 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :36 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :31 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.