Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:04

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵟⴰⵏⵊⴰ :18 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ : 23ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 21ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :19 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 18ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :15 ⵏ ⵜⴼⵙ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.