Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 15 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

- ⵟⴰⵏⵊⴰ: 1

- ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ: ⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.