Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

- ⵕⵕⴱⴰⵟ: 29

- ⵉⴼⵔⴰⵏ: 24

- ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ: 20

- ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵣⴰ, ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ: 19

- ⵎⴽⵏⴰⵙ: 18

- ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ: 17

- ⴼⴰⵙ: 16

- ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ: 12

- ⵡⵊⴷⴰ, ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ: 7

- ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ: 6

- ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ: 4

- ⵎⵉⴷⵍⵜ: 2

- ⴱⵓⵄⵕⴼⴰ, ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵍⵄⵢⵓⵏ: 1

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.