Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⴰⵣⵡⵓ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵣⵡⵓ ⴰⴷⴷⵓⵙ (ⵛⵛⵔⴳⵉ) ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴳⵔ 39 ⴷ 48 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ.
ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⴰⵣⵡⵓ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
01 ⵖⵓⵛⵜ 2018


ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵔ 45 ⴷ 48 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵟⴰ, ⴷ ⴳⵔ 40 ⴷ 44 ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⴰⵙⵙⴰ ⵥⵥⴰⴳ ⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵊⴱ ⴷ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵚⵟⵟⴰⵜ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ ⴷ ⵇⵍⵄⵜ ⵚⵚⵕⴰⵖⵏⴰ.

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴳⵔ 44 ⴷ 48 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴷ ⴳⵔ 44 ⴷ 47 ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ ⴷ ⵇⵍⵄⵜ ⵚⵚⵕⴰⵖⵏⴰ ⴷ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ, ⴷ ⴳⵔ 39 ⴷ 44 ⵜⴼⵙⵏⴰ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ-ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⴷ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⵍⵃⴰⵊⴱ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⵚⵟⵟⴰⵜ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.