Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:08

ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 1440 ⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏ 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴷ ⵄⵉⴷ ⵍⵎⴰⵡⵍⵉⴷ ⴳ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵏ 1440, ⴰⵎⵎⴰ ⵄⵉⴷ ⵍⵎⴰⵡⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰⴱⴰⵡⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.
ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ 1440 ⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵏ 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴷ ⵄⵉⴷ ⵍⵎⴰⵡⵍⵉⴷ ⴳ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ)
09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵙ ⵜⵥⵕⴰ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1440, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 29 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1440 ⵀⵉⵊⵔⵢⵢⴰ, ⵉⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵕⵏ ⴷ 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018.

ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵅⴼ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵍⵀⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴽⵓⵍⵓ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.