Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⴷⵍⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵓⵎⴱⵉⵕⵟⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵎⵜⴰⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵖⴰⵕ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵓⵎⴱⵉⵕⵟⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⵓ ⴽⵓⵕ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⴷⵍⴷⴰⵏⵏ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷⴰⵕⵎⵉ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵓⵎⴱⵉⵕⵟⵓ ⵍⵡⴰⵜⵉ, ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⵄⵙⴽⵔⵉ ⵖⵓⵕ ⵜⵎⵀⵍⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵣⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⴽⵕⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵜⵙⴽⵔ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰⵎⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵎⵛⴰ ⵢⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵎⵢⴰⴷ ⵓⵅⵚⵚⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵥⵕⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.