Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵉⵇⵙ ⴳ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵍⵎⵉⵜⵕⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵜ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵍⵎⵉⵜⵕⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ.
ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵉⵇⵙ ⴳ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⵏ ⵍⵎⵉⵜⵕⵓ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ
15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵇⵇⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⵢⴷⵖ ⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ « ⴷⵉⵙⵜⵔⵉⴽⵜ ⵍⴰⵢⵏ » ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ « ⵎⵉⵜⵔⵓ », ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵎⴰⵣⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵔ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵉⵟⵟⴰⵇⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵏ.

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⵙⵓⴳⴳⵓⵔ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵟⵉⵇⵙ ⴷⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.