Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:00

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ   -  
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵅⵛⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵉⴷ.
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 09ⵀ50 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙ 0,07% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 11.739,81 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵉⴳⵯⵣ ⵙ 7,16 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 11.739,81 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴱⵉⵜⵕⵓⵍ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⵅ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⴽⴼⵓⵕⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.