Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:48

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴳ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵡⴰⴼⴰ ⴱⴰⵏⴽ .
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵓⵎⵏⵉⴳ
27 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2017

ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 09ⵀ48 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙ 0,12% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 11.397,63 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵉⴳⵯⵣ ⵙ 0,13% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 9.283,28 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ, ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ ⵏⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.