Maghreb Arab Press

ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵉⴱⴱⵉ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴱⴷⵓ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵙ ⵙⵓⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵏ.
ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵉⴱⴱⵉ ⵜⵜⴰⴼⵡⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵜⴼⵡⵉⴹ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴹⴼⵕⵏ 28 ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵕⵕⵓⴱⵉⵜ ⴱⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵖⵉⵢⵢⵉⵜ, ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴰⴱⵔⵓⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵍ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⴼⵡⵉⴹ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.