Maghreb Arab Press

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ

ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ),  -  
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ.
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵏⵉⵏⴰ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵍⵉ ⵙ 1,04% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.744 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (+1.50%) ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵙ (+1,28%).

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵢⵓⵍⵉ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵙ 1,13%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 10.409,56 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⵉⴷ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵙⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵔⵔⵓⴽⵓ 15, ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵙ 0,74% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.060,85 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ. ⵉⴷ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 0,82% ⵢⵉⵡⴹⵏ 10.901 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.