Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ... ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⵏ, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵍ ⵉⵣⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴰ.
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ... ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴽⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ
16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵔⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵓⵔⵜ ⵅⴼ « ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ, ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ », ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵉⵃⵟⵟⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵎⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ.

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴹⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵥⵕⴰ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.