Maghreb Arab Press

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ
01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ. ⵙ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴳ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵡⴰⵡ ⴰⴳⴱⴰⵕ ⵎⴰⵜⵛⴰⴹⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵓⴼⴰⵡⴰⴹⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵎⵓⴼⴰⵡⴰⴹⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵙⵖⵏ ⵏ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ, ⵜⵓⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵍⴰⵢ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵢⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵖⵍⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.