Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:25

ⵕⵉⵏ : ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⴹ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ « ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ »

ⵕⵉⵏ  -  
ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴽⵓⵏⵟⵕ ⴰⵎⵉⵕⴰⵍ, ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵢⵍⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵉⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⴹ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ « ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ » (BHO2M).
ⵕⵉⵏ : ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⴹ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ « ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ »
26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴽⵓⵏⵟⵕ ⴰⵎⵉⵕⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵢⵍⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⵉⵎⵣⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵢⵍⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⴹ ⴰⵢⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⴱⵓ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵎⴰ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵀⵉⵍ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵉ ⵡⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. 

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵖⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⴳ ⵙ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ, ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵉⵙⴹⴼⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⴹ ⴰⵢⵍⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⵓⵏ, ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵢⵍⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⴳ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.