Maghreb Arab Press

ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵛⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵏⵣⴰⵍⵓ ⴼⵡⵉⵏⵙⴰⵍⵉⴷⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⵢⴰⴹⵏ.
ⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵛⵉⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ)
09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵡⵉⵏⵙⴰⵍⵉⴷⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵜⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⴰⵔⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵚⵃⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵡⵉⵏⵙⴰⵍⵉⴷⴰ, ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴷⵓⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵍⵍⵓⵍⵉ ⴳⵔ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.