Maghreb Arab Press

ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵙⴰⴱⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵉⴹ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴼ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⴰⴱⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ.
ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵙⴰⴱⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⵓⵃⵍⵍⵉ, ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 13-113 ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵍⴰⴷ ⵉ ⵢⵙⵎⴰⴷⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⵍⵓ, ⵇⴰⵎⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵙⵙⴱⵖⵓⵔ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⵉⵙⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵃⴹⵓ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.