Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴳ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵀⵏⵖⴰⵔⵉⵜ, ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ, ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴳ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ
01 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵎⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⴰ ⵓⵣⵎⵎⵓⵣ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⴳ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.

ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵄⵎⴷⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵀⵉⴼⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⵜⵔ ⴱⵔⴰⵏⵙⵣⵢⵏⵔ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⵎⴰ ⵍⵇⴱⴰⵊ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵛⵉⴷ ⵍⵃⵎⵣⴰⵡⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⴱⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳⵔ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⴱⵓⴷⴰⴱⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.