Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:20

ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵙ 9,1 % ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 (ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵉⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴰⵙⵜⵉⴳ ⵏ 9.1 % ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016.
ⵉⵖⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵙ 9,1 % ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 (ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⴱⵉⵟⵕⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴽⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵍⴳⴰⵥⵡⴰⵍ ⵉⵙⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⵖⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ 10 ⵏ ⴷⴷⵔⴰⵀⵎ ⴳ ⵜⴳⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⴷⴰⵜ ⵏ 7 ⴷⴷⵔⴰⵀⵎ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⴷ ⵜⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⵓⵎⵥⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 2,6% ⵙ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵊⵊⴰⵏ.

ⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⴱⴹⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ ⴰⵔ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵍⵎⵃⵕⵓⵇⴰⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵣⵣⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵅⵣⵉⵏ (47 ⵡⴰⵙⵙ) ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵉⵔ ⵏ ⵍⴱⵉⵟⵕⵓⵍ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ, ⵙ ⵜⵉⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵚⵚⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⵯⴰⵣⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⴳⴳⵯⵣⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵖⵍⵉⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.