Maghreb Arab Press

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⵉⵏ », ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ.
ⵉⵔⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ
28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ « ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ », ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 200 ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵙⴳ 25 ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴳ ⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ « ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ».

ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⵔ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⵉⵏ », ⴳ ⵍⴰⵊⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.