Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:51

ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ ⵏ 16 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵔⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ

ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ 16 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵔⵓ ⵉ (ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵍⵢⵜⵉⵏⴳ ⵙⵉⵙⵜⵎⵣ ⵎⴰⵔⵓⴽ) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ (ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵉⵏⴳⵉⵏⵉⵔⵉⵏⴳ ⴱⵉ. ⴼⵉ. ⵜⵉ/ⴰⵍ. ⵜⵉ. ⴷⵉ .)
ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⴳ ⵓⵜⵉⴳ ⵏ 16 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵓⵔⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ
07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⴰⵕⵟⵟⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕ « ⴼⴰⵔⵓⴽ ⵉⵏⴳⵉⵏⵉⵔⵉⴳ ) ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ  ⴰⵙⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵔⵓⵏⵓ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴰⵙⴰⵙⴽⴰⵔ ⴱⵓⵊⵓ .ⴱⵉ. ⴰⵙ . ⴰ ⴳ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.