Maghreb Arab Press

ⵄⵎⵎⴰⵏ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ

ⵄⵎⵎⴰⵏ  -  
ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵔⴼⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ; ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.
ⵄⵎⵎⴰⵏ : ⵢⵉⵡⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ « ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ 2018 ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ » ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵙⴰⵢⵙ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴹⴹⵉⵇⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵕⴹⵓⵏ, ⵙⴳ 8 ⴰⵔ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⵉⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ", ⴷ ⵜⵓⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.