Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 44 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴳⵯⵛ ⵙⴳ 2 ⴰⵔ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ
06 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵉⵊⵕⴰ ⵡⵙⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ 43 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⵙⴳ 3 ⴰⵔ 5 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵙ ⵉⵎⵃⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.