Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:23

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
"ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ" ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ.
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵏⵉⴱ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵍⵢⴰⵣⴰⵎⵉ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ "ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ".

ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ ⵙⴳ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵜⵓⵏⵙ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ‌) ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.