Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   15:54

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ
ⵜⴰⵚⵚⵡⵉⵔⵜ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵚⵚⵓⵕⵜⵉⵏ ⴰⵔ 11 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵢ ⵡⴱⵔⴰⵣ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ » ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ
10-08-18
ⵜⴰⴼⵔⴰⵡⵜ  -  

ⵔⴰⴷ ⵙⵏⵓⴱⴳⵏⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵎⵍⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⵖⵓⵛⵜ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⴳⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ, ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ, ⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵕⵥⵥⵎⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ » ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
10-08-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⴳ  -  

ⵣⵔⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵇⴱⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵙ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ « ⵖⵉⵔ ⵜⴰⴹⵚⴰ » .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ
08-08-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 25 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 21 ⴷ 26 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
02-08-18
ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵏ "ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ" ⵏ ⵜⵓⴳⵉ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ-ⵚⵚⵟⴰⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳⵔ 6 ⴷ 9 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳⵔ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ 4 ⵖⵓⵛⵜ
01-08-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴽⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴳⵔ 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴷ 4 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⴰ ⵏ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵕⵕⵛⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ
01-08-18
ⵉⴼⵔⴰⵏ  -  

ⵉⴱⴷⴰ ⵡⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵉⴷⵓⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵍⵓⵃ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵣⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________