Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ "ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ" ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

read more

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ
12-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵙⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵔⵔⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ « ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ
10-10-18
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ « ⴽⴰⵕⵏⴰⴼⴰⵍ ⴱⵉⵍⵎⴰⵡⵏ ⴱⵓⵢⴷⵎⴰⵡⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵖⵜⵙⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ "ⵉⵔⵏⴰ" ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ
08-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵕⵡⴰⵏⴹⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵉⵔⵏⴰ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ ⴳⵔ 23 ⴷ 25 ⵏⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
08-10-18
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵄⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 23 ⴷ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵇⵓⴹⴰⴹ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵔⵏⵓⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ
05-10-18
ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ  -  

ⵜⵔⵏⵓ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ (ⵙⴳ 3 ⴰⵔ 7 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ) ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ: ⵜⴰⵕⴽⴰⴹⵜ ⵜⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ
05-10-18
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵕⴽⴰⴹⵜ ⵏ « ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ » ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⵕⴽⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴹⵣⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵉⵔⵅⴰⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ