Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:47

ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ.. ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ "ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ - ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ" ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ » ⴳⵔ ⵡⴰⵙⵙ 12 ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ ⴰⴷ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⵔⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ.. ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ
11 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ, ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵓⵍ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵎⴹⴰⵢ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵡ ⵣⵓⵏⴷ ⵛⵛⵄⴱⵉ ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉⵡⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴹⵖⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵢⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ.

ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵙⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵏⵏⴰⵀⴹⴰ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⴷ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⴷ ⵛⴰⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵣⵎⴻⵎⵎⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵎⴼⵕⵕⵊⵏ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵡⴰⵣⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ », ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴽⵜⵓⴱⵕ 2001, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵉ ⵖⵓⵕ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.