Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" ⵏ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵉⵎⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ "ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ" ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵣⵓⵍ ⵙⵓⵍ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵎⴰⵏ "ⵏⴰⵛⵢⵓⵏⴰⵍ ⴱⵕⵉⵚ ⴽⵍⴰⴱ" 3.500 ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.