Maghreb Arab Press

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ

ⵙⵉⴷⵏⵉ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ , ⵢⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⴷⵏⵉ, ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⴱⵓⵏⴷⵉⵔ, ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵚⵚⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ
20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴽⵔⵉⵎ ⵎⵓⴷⵔⵉⴽ ⵎⴰⵙ « ⵎⴰ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵡⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵍⵎⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ » ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ « ⵉⴱⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⵎⵉⴷⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴰⵎⵎ ⴳ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ , ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵜⵉⵖⵔⵏ, ⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ »

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.