Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ "ⵛⴰⵕⵍ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵕ" ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 94 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ "ⵛⴰⵕⵍ ⴰⵣⵏⴰⴼⵓⵕ" ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 94 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵛⴰⵕⵍ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵕ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 94 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1924 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⴱⴰⴱⴰ ⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⴷ ⵉⵎⵎⴰ ⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵕⵎⵉⵏⵉⵢⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⵙⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍⵉ ⵛⴰⵀⵏⵓⵕ ⴼⴰⵔⵉⵏⴰⵊ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵕⵢⴰⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴱⴷⴰ ⵉⵣⵍⵉ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 9 ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⵔⵜ "ⵉⴷⵉⵜ ⴱⵢⴰⴼ" ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⵙⵙⴼⵍⴷⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵣⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵜ ⴷⵉⴷⵜ ⴳ ⵉⴱⵕⵕⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏ ⴰⵥⵏⴰⴼⵓⵕ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⴼⵕⴰⵏⴽ ⵙⵉⵏⴰⵟⵕⴰ » ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 01 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.