Maghreb Arab Press

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ "ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ" ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2026

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵍⵉⴷⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ "ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ" ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2026.
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 2026
09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⵙⵎⴰⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ "ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ" ⵍⴼⵉⴼⴰ ⴷ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜ ⵉⵣⵔⴼⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵍⴼⵉⴼⴰ ⴷ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵓⵎⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴰⴳⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.