Maghreb Arab Press

ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⴽⴽⵓⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ (ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⵛⴰⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⵓⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⴽⴽⵓⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ (ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ)
14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⵛⴰⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ  ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴽⵓⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵙⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵉⵏⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵜⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵀⵉⵍ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ, ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⵓⵙⵕⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ».

ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⴱⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵙⴰⵡⵍⵏⵜ, ⴷ ⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ .

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵉⵚⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵕⵉⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ », ⵎⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵉ ⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵏ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴰⵍ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. 

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵢⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⴳ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵜⴰⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⵟⵉⴼ ⵓⵃⵎⵎⵓ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵜⵓⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵉⵛⴰ ⴰⵍⵃⵢⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ , ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵉⵍⴽⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⴰⵣⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.