Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:43

ⴳⵍⵎⵉⵎ .. ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴳⵍⵎⵉⵎ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ, ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴽⴽⵓⵣ (ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⴼⵏⵉ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴰ ⵣⴰⴳ » ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⴰⵢⴷⴰ ⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ».
ⴳⵍⵎⵉⵎ .. ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵢⴰⴷ , ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⴰⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ, ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⵙⵉⴷⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵙⵙⵜⵓⴳ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵃⵙⴰⵏⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.