Maghreb Arab Press

ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ : ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴽⵉⵔⵉⵏ ⴱⵉⵏⵓⵍⵢⵉⵍ

ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵎⵣⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴽⵉⵔⵉⵏ ⴱⵉⵏⵓⵍⵢⵉⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵓⴷⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ.
ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ : ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴽⵉⵔⵉⵏ ⴱⵉⵏⵓⵍⵢⵉⵍ
16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ « ⵜⵉⵔⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ », ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵕⵛⵎ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵖⵍ ⵜⵎⵥⵕⴰⴳⵜ ⴽⵉⵔⵉⵏ ⴱⵉⵏⵓⵍⵢⵉⵍ ⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ « ⵍⵓⴱⵉⵜⴰ », ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵉⵏ ⵏ ⴱⵉⵏⵓⵍⵢⵉⵍ, ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.

ⵜⵙⴽⵔ ⴱⵉⵏⵓⵍⵉⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1976, ⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⵣⵎⵣ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴷⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵓⵕⴱⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.