Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ
14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⴼⴽ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵖⵔ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ », ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ.
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.