Maghreb Arab Press

ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ: ⵜⴰⵕⴽⴰⴹⵜ ⵜⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ

05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018
ⵏ : (ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵍⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵄⵢⵢⴰⵛ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵕⴽⴰⴹⵜ ⵏ « ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ » ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵢⴷⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⵕⴽⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴹⵣⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵉⵔⵅⴰⵏ.
ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ: ⵜⴰⵕⴽⴰⴹⵜ ⵜⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⵓⵜⵉⵏ
05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ « ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ », ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴷⵍⵉⵙ « ⵎⴰⵄⵍⴰⵎⴰⵜ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ » ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ (ⴰⴼⵔⴷⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⵉⵙⵉⴳⴳⵣⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ, 1989) ⵉ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⵔⴽⴰⵣⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵕⴽⴰⴹⵜ « ⴰⵃⵉⴷⵓⵙ » , ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵕⴽⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵜⵉⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵜⵓⵇⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵢⴰⵏⵏ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵖⵎ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵍⵎⵡⴰⵙⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ -ⴷⴷⵔⵙ-. ⵍⵍⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⵙⴽⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵃⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵜⴰⵔⴱⴰ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵎⵣⵉⵏ -ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵡⵍ-.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⵎⵓ ⴱⵍⵖⴰⵣⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵟⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵙⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵎⴰⵙ « ⵉⴳⴰ ⵡⵃⵉⴷⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵣⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.