Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:28

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 5 ⴷ 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵉⵏⵉⵎⵉ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ.
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰⴱⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⴰ ⵡⵉⴷⵔⴰⵡⴽⵓ
30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴳⴰ ⵡⵎⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⴽⴽⵓⵥ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⵇⵓⴹⴰⴹⵏ, ⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⴰⵎⵙⵓⴼⵖ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵏⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⵊⴰⵡⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.