Maghreb Arab Press

« ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ », ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⴷ « ⵍⴰⵎⴰⴱ »

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵍⴰⵎⴰⴱ‌), ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ « ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ 4 : 30 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
« ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ : ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ, ⵏⵖⴷ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ », ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⴷ « ⵍⴰⵎⴰⴱ »
13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⴼⵣⴰⵣⴰⵜ ⵉⵜⵜⵄⴰⵡⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⵉⵔ ⵏ "ⵍⴱⵓⵍⵉⵥⴰⵕⵢⵓ" ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⴱⴱⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵎⴳⵔⴰⵡ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ, ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ », ⴷ « ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ» , ⴷ « ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ, ⴷ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵉⵎⵏⵖⵉ », ⴷ « ⵜⴰⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵍⵉⵜ, ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴱⵉⵇⵇⵉ: ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ».

ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵙ (ⵎⴰⴱ-ⵍⴰⵢⴼ) ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ "mapexpress.ma" ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ "ⴼⵉⵢⵙⴱⵓⴽ", ⴷ "ⵜⵡⵉⵜⵔ" ⴷ "ⵉⵏⵙⵜⴰⴳⵕⴰⵎ". ⴱⵍⴰ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⴰⵚⴱⴰⵍⵢⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.