Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴱⴱⵓⵜⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵟⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ « ⵙⴰⵕⴰⵜⵓⴼ » ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴰⵎⵉⵏⵙⴽⵉ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⵟⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ « ⵙⴰⵕⴰⵜⵓⴼ » ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⴰⵎⵉⵏⵙⴽⵉ, ⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵅⵛⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.