Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:44

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵓⴳⵉ ⵏ ⵎⵓⴱⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵓ ⴱⴰⵀⴰⵔⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵜⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴳ ⵜⵖⵕⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⴱⵉ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵓⴳⵉ ⵏ ⵎⵓⴱⵉ
22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵅⵛⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵕⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⴽⴹ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵖ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 22 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.