Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵓⵏⴰⵍⴷ ⵜⵔⴰⵎⴱ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ⵏⵏⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ.
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ
02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵉⵖⵕⵎ ⵏ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ , ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⴹⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵅⵛⵏ ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⴳⴹ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵖ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.