Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵍⴰⵢⵍⴰⵜ ⵍⵇⴰⴹⵕ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵍⴰⵢⵍⴰⵜ ⵍⵇⴰⴹⵕ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵍⴰⵢⵍⴰⵜ ⵍⵇⴰⴹⵕ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ
11 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⵢⵉⴹⵜ ⴷ ⵜⵜⴰⵔⴰⵡⵉⵃ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵙⵓ ⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵊⵡⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴰⵔⴱⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵖⵍⵉⵛ (12 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵙⴳ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⴹⵢⵇ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ ⵍⵎⵙⵜⴰⵡⵉ, ⵍⵄⴰⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵜ ⵉⵙⵏⵉⵎⵔ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1439, ⵅⴼ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵚⵚⴰⵃⵉⵃ ⵏ ⵍⴱⵓⵅⴰⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵙⴳⵏⴼⵍ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ "ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵅⴰⵜⵎ" ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵚⴱⴰⵏ, ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ "ⴰⵀⵍ ⴼⴰⵙ" ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ « ⴰⵀⵍ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ » ⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⴰⵍⵡⴰⵍⵉ, ⵙⴳ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ‌‌, ⴷ « ⴰⵀⵍ ⴰⵍ ⵃⴰⴷⵉⵜ » ⵉ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵃⵉⴷ, ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⵜⵔⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⵉⵡⵢⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵜⵜⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵕⵃⵎ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ.

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ, ⴷ ⵉⵎⵙⵢⵜⵉⵏ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.