Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ

ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ  -  
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⴼⴽⴰⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⴱ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵓⵍⴰ ⵢⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵣⵔⵔⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⴰⴷ:

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ ⴷ ⴰⵡⵙⵔⴷ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵙⵙⴰⵇⵢⴰ ⵍⵃⵎⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⴱⵓⵊⴹⵓⵕ ⴷ ⵟⵕⴼⴰⵢⴰ ⴷ ⵙⵙⵎⴰⵕⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⴰⵙⵙⴰ-ⵥⵥⴰⴳ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴰⵚⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⴹⵢⵇ ⵍⴼⵏⵉⴷⵇ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵃⵚ ⴰⵏⵊⵕⴰ ⴷ ⵛⴼⵛⴰⵡⵏ ⴷ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ-ⴰⵏⴳⴰⴷ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⴷⵔⵉⵡⵛ ⴷ ⵊⵕⴰⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⴷ ⴳⵔⵙⵉⴼ ⴷ ⴼⵉⴳⵉⴳ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵊⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵄⵇⵓⴱ ⴷ ⵚⴼⵕⵓ ⴷ ⴱⵓⵍⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵍⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏⵚⴰⵍⵃ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵚⵟⵟⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ ⴷ ⵍⴼⵉⴷⴰⴻ ⵎⵔⵙ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ ⴷ ⵍⵃⴰⵢⵢ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⵍⵃⴰⵢⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ ⴷ ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵇ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴱⵕⵏⵓⵚⵉ ⴷ ⴱⵏⵎⵙⵉⴽ ⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⵍⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵢⵢⴰ ⴷ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⴷ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ ⴷ ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ ⴷ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⵕⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⵚⵟⵟⴰⵜ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵕ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ-ⴰⵙⴼⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ ⴷ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⴷ ⴽⵍⵄⵜ ⵚⵚⵕⴰⵖⵏⴰ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴷ ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵢⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⴰ ⴷ ⵡⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵎⵉⴷⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵕ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ.

- ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴷⴰ ⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵟⴰ.

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.