Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:33

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⴰⴷ, ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵢⵄⵔⵔⵉⵎⵏ.    

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⴼⴼⵓⵖⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵅⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵛⵔⴽⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ.  

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ.  

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.