Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:21

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⵙ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ.
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍⴰ ⵙ ⴰⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ
02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.