Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:56

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ 15-20 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ 15-20 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵟⴱⵉⴱ- ⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵙⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⵓⵏⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵏⵓⵖⴷⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⵓⵏⵏ ⴼⵉⵍⵉⴱ ⵏⵓⵖⴷⵎⴰⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵏⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴷⵖ ⴷ ⵓⵟⴱⵉⴱ- ⴱⵔⵓⴼⵉⵙⵙⴻⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⴰⵄⵏⵓⵏⵉ, ⴰⵟⴱⵉⴱ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.
ⵉⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ 15-20 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ
06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵣⵔⵉ ⵜⴰⵎⵀⴰⵍⵜ ⴷⵖ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵓⵏⴼⵓ 15 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵜⵊⵊⵉ ⵜⵉⵟ ⵏⵏⵙ.

ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.