Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:00

ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 683 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵍⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ (11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ), ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ 683 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵟⵟⵢⴰⵎⴰⵥ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.
ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 683 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵡⵎⵥⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏⵉⵏ ⴳⴰⵏ 564 ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵥⵏ.

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵎⵥⵏⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴷ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ 119 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⵜ, ⵢⴰⵊⵊ ⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.