Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:37

ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ.
ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ 2017-2018 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵜⵔⵣⴼ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⵓⵙⵏ (ⵍⴼⵉⵣⵢⴰ ⵍⴽⵉⵎⴰⵡⵢⵢⴰ) ⵍⵍⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵜⵉⵇⴰ ⵇⴱⵍⴰⵡⵉ ⴷ ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵟⵟⵡⵉⵍ, ⵓⵍⴰ ⵜⵣⵔⴼ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵙⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵔⵙ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵟⵟⵉⴱ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵍⴰⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵔⵓⵙ ⵅⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵓⵃⵎⴰⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ .

ⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵓⴱⵓⵜⵉⴽ (ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ 9 ⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵕⵕⵓⴱⵓⵜⵉⴽ) ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵖⵕⴱⵉ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵕⵃⴰⵜ ⵍⵄⵕⴱⵉ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴹⵕⴹⵓⵕⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵜⴼⴽⴰ ⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⵉⵜⵄⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 40, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵙⴼⴰⵟ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵢⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵃⵕⵛⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵜⵙⵙⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵣⵓⵍⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵙ ⴷⴷⴰⴽⴽⴰⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⴰⵙⵉⵎⴰ ⵍⵃⵇⵇⴰⵡⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵕⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⵊⴰⵕ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ