Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙⵜⵏ ⵣⵄⵉⵜⵕ, ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ "ⵉⵎ ⵉⵎ ⵉⵢ"
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵢⵜⵎⴰⵙⵜⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⴷ ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵣⵄⵉⵜⵕ, ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵖⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ (ⵉⵎ ⵉⵎ ⵉⵢ).

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ: 850 ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵎⵙⴱⵖⵔⵏ 850 ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⴰⵚ ⵍⵎⴰ ⴷ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵜⵉⵏ.

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ
ⵎⴽⵏⴰⵙ  -  

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵍⴰⵃⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ : « ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⴰⵏⵙⵎⴰⵙⵙⵓ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴱⵖⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ».

ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019 (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⵓ ⵜⵎⵀⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉⵃⵟⵟⴰⵏ ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⴰⴷ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ: ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ  -  

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵓⵕⵕⵓⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵙⵜⵔⴰⵙⴱⵓⵔⴳ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴷⵍⵏ ⵅⴼ ⵚⵃⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⴳⵓⵣⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵜⴰ ⵉⵎⵎⵓⵏⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵍⵎⵉⵚⴷⴰⵇⵢⵢⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2026 ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ), ⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵉⵎⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ 3 ⵡⵙⵙⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵓⵜⴳ ⵜⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⵉⵛⵔⴽⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ (ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵏ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵔⵎ « ⵉⵣⵎ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2018 » ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 29 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵉⴼⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵏⴳⵔⵉⵔ ⴷ ⵇⵏⵉⵟⵔⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵃⴹⵓ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵢ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 23 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________