Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:57

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⴷ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ "ⵕⵢⴰⴹ ⵍⵄⴰⵕⵓⵚ" ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵓⵍⴰ ⵢⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵙⴰⵅ
ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵡⵓⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵣⴰ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵙⴰⵅ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵢⵙⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ...ⵉⴼⴽⴰ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ  -  

ⵉⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ " ⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ "ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ .

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)‌
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⵡⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵔⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⵓⴽⵢⴰ ⴳ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ.

ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ
ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴰⴹⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ : ⵜⵎⵙⴰⵙ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵏⵉⴷⴰⴷ ⴷ ⵟⵓⴱⴰⴳⵓ ⵎⴰⵙ ⵜⵏⵏⴰⵍ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ: ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵢⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵓⵜⵜⵓⵥⵕⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⵏⵜⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ, ⴷ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⴽⴽⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵖⵜⵙⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴼⵉⴷⵢⴰⴱ).

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 22 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ