Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⴼⴽⴰ «ⵡⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ » ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, « ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ».

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 72 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏ 193 ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ)
ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵔⵉⵟⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ» ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵊⵊ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵇⴱⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⵓⴽⵕⵉⴹⵜ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ)
ⵕⵓⵎⴰ  -  

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇ ⵍⵅⵢⵢⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵢⵙⵙⵔⵇⴱ ⵡⴰⵊⵊ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵔⴻⵔ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⵓⴽⵕⵉⴹⵜ.

ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ: ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⴷⴷⵉⵏ ⵓⵏⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙⵔ ⵚⵚⴰⵃⵕⴰ , ⵀⵓⵕⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ ,ⵉⴳ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ : ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵓⵍⵉⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ 4 ⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ (ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ)
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ  -  

ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵅⴼ “ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ”, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵔⵉⵏⴱⵉⴹⵏ « ⴽⵍⵉⵎⴰⵜ ⵛⴰⵏⵙ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵖ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ : « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ»
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵍⵢⵓⵏⵙⴽⵓ), ⵉⵔⵉⵏⴰ ⴱⵓⴽⵓⴼⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵉ ⴰⴷ ⴼⴽⵖ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ


________________________