Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  14  ⵖⵓⵛⵜ  2018   |   16:05

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⴳⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⴳ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ
ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ  -  

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵍⵎⵉⵛⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵓ ⵢⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵜ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ)
ⵊⴷⵉⴷⴰ  -  

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ 27 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵉⴽⵯⵛⵎ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵃⵍⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⵙⵓⵏⵙⵢⵓⵏ, ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵕⵢⵓ ⵄⴱⴷⵓ ⴱⵉⵏⵉⵜⵉⵣ.

ⵟⴰⵏⵊⴰ : ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵚⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵙ 2 - 1
ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵙ 2 ⵜⵎⵙⵙⵡⵉⵏ ⵉ 1, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ.

ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵕ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ (ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ)  -  

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⴰⴳⴳⵎⵏ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⴰⵎⵓⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2018, ⵅⴼ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ, ⵍⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴰⵛⵓⵛⴼ (ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵏ): ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵛⵓⵛⴼ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ  -  

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⵓⴳⵓⵟⴰ, ⴳ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵜⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ, ⵉⴼⴰⵏ ⴷⵓⴽⵉ ⵎⴰⵕⴽⵉⵥ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⴰⵛⴰⵕ « ⵇⵛⴱⴰⵍ »
ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  

ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵟⴰⵜ, ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⴰⵛⴰⵕ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ « ⵇⵛⴱⴰⵍ », ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ
ⵜⴰⵚⵚⵡⵉⵔⵜ  -  

ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴹⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵚⵚⵓⵕⵜⵉⵏ ⴰⵔ 11 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴷⴷⵢ ⵡⴱⵔⴰⵣ « ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________