Maghreb Arab Press

News
ⴰⵢⵏⴰⵙ  19  ⴱⵕⴰⵢⵕ  2018   |   05:41

ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⴷ ⵉⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⵍ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⴼⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵙⵏ.

ⵖⵔ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⵏ

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵏⵏⵣ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⴰⴷⴰ.

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵕⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴼⵉⵔⵓ ⵍⵡⵉⵙ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵉⵣ, ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵜ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ (ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ)
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ 1439 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ.

ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⴰⵙⵏⴰⵟ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳ, ⵡⵉⵙⵙ 41/10 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴼⵉⴼⴰ: ⵉⴳⵯⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍⵉⵏ ⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ 42 ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵜⴳⵯⵣ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵏⵏⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ « ⴼⵉⴼⴰ».

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ ⵉⵖⵔⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ  -  

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵔⵏⴱⵉⵜⵛ ⴼⵉⵛⵉⵜⵛⵓⵍⵛⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵏⴽⵓⴽ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵉⵏⵉⵎⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵟⴰⵢⵍⴰⵏⴹⵉ .

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  

ⵉⵎⵍⴰ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  

ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵖⵔ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ

  •    

 

________________________